Beszámoló a brüsszeli közös szociális konferenciáról

atomium bruxelles
A megbeszélés elsődleges célja a Közös Szociális Konferencia (Joint Social Conference, rövidítve JSC) által kezdeményezett Alternatív Csúcs (Alternative Summit) előkészítése volt. Ennek a folyamatnak részeként került sor június 28-án az Európai Parlament épületében  az Another Road for Europe (Egy Másik Út Európa Számára – rövidítve EMÚESZ ) fórumra. Az EMÚESZ felhívását többtucat ismert globalizációkritikus szervezet (pl.ATTAC, ARCI, Social Watch, Európai Szegénységellenes Hálózat, Euromemorandum Csoport,  stb.), szakszervezetek (pl. CGIL-Fiom) és agytröszt (pl. Samir Amin, Susan George, Sassia Saskens, Trevor Evans, stb.) írta alá még 2009-ben, amelyhez azóta további mintegy 100 szervezet/személy csatlakozott.

 
A felhívás az Európai Unió (EU) válságának felvázolásával indul, rámutat az elmúlt húsz év hibás intézkedéseire, ostorozza a neoliberalizmust. Az aláírók úgy látják, hogy a kialakult súlyos pénzügyi válságot az európai intézmények és kormányok felelőtlenül kezelték, mivel csak a magánbankok megmentésére koncentráltak, s a kiutat a megszorításokban, az állami költségvetések leszorításában jelölték meg. Aggodalommal állapítják meg, hogy „a jelenlegi EU nem demokratikus és a fennmaradása is veszélyben van. Európa csak akkor maradhat fenn, ha más útra tér és a társadalmi igazságosság, a környezet iránti felelősség, a demokrácia és a béke lehetőségét választja”. A globális kihívások kezelésére az aláírók a jog érvényesülésén alapuló demokratikus kormányzást sürgetik, mivel nemzetállamok ezekre önállóan képtelenek. Alternatívaként a felhívás hat célt jelölt ki:

1.)    Kisebb  pénzügyi szektort, a monetáris unió átszervezését, az EKB feladatainak és szerepének átalakítását,

2.)    Több integrált gazdaságpolitikát,
3.)    Több munkahelyet, a munkavállalói jogok bővítését , az egyenlőtlenségek csökkentését,
4.)     A környezet védelmét,
5.)    A részvételi és a deliberatív demokrácia előtérbe állítását, mivel a pártok és a kormányok révén gyakorolt képviseleti demokrácia egyre kevésbé képes megfelelni a jelenlegi követelményeknek,
6.)    A béketeremtést és az emberi jogok tiszteletben tartását.

Az EMÚESZ fórumon közel 150-en voltak jelen, az eseményt beharangozó program szerint a tanácskozás célja „az aktivisták, a szakértők, a politikai erők és döntéshozók közötti európai szintű, életképes akciókra  irányuló vitáihoz való hozzájárulás, amelyek révén az európai és nemzeti intézmények, a politikai erők és a társadalmi szervezetek felülírhatják a neoliberális politikákat és lépéseket tehetnek egy megkülönbözetésektől és egyenlőtlenségektől mentes, fenntartható és demokratikus Európa irányába”. A kezdeményezés része a válságra adott európai szintű alternatív válaszok kimunkálásának.

A fórum három fő témát ölelt fel:

1.)    Makrogazdasági politikák és pénzügyek (A pénzügyek megszelídítése)

2.)    Új zöld gazdaság és foglalkoztatás ( Egy új világgazdasági válság elkerülése)
3.)    Demokrácia (Európai szintű részvétel és döntéshozatal)

Az egésznapos fórum végén öt kérdésben a résztvevő szervezetek sürgős akciókat javasoltak:

1.)    Az Európai Központi Bank a kormányok kötvényeinek piacán azonnal cselekedjen. Az államadósság gondjait az eurózóna közös felelősségvállalásával kell megoldani.

2.)    A pénzügyi szektor radikális szűkítése szükséges. Pénzügyi tranzakciós adót kell bevezetni, társadalmi ellenőrzés alá kell vonni a közpénzeket kezelő bankokat, a spekulációt és a tőkemozgásokat pedig korlátozni szükséges.
3.)    A megszorító politikákat vissza kell csinálni és a felül kell vizsgálni az EU mentőcsomagot kapó országokra kényszerített súlyos feltételeket. Az EU vállajon nagyobb szerepet a kereslet ösztönzésében, a teljes foglalkozatatás elősegítésében, illetve a forduljon a fenntartható és kiegyensúlyozott növekedés irányába.
4.)    Egy új „Green Deal” megvalósításával Európa kikerülhet a válságból. A fenntarthatóságot szolgáló ökológia átmenetet segítő befektetések jelentősen hozzájárulnak a minőségi munkát biztosító állások kínálatához, bővítik az innovatív területeket, illetve a szélesítik a lehetőségeket helyi szinten is, különösen a közjavak területén.
5.)    A demokráciát minden szinten tágítani kell. Meg kell reformálni az EU-t, vissza kell fordítani az erős tagállamok hatalomkoncentrációját. Növelni kell az Európai Parlament szerepét, nagyobb állampolgári részvételt, jelentősebb demokratikus ellenőrzést kell biztosítani a kulcsfontosságú döntések felett.

Az Alternatív Csúcsot előkészítő megbeszélésre június 29-én az Európai Szállítási Dolgozók Szakszervezetének (ETF) székházában került sor. A délelőtti időkeretben a Joint Social Conference megbeszélése zajlott a következő napirenddel:

1.      Jelentés és a JSC tagszervezeteinek részvétele Zágrábban, Frankfurtban, az Európai Parlament legutóbbi fórumán (EMÚESZ)

2.      JSC akciók és kampányok: a szervezetek részvétele (Fiskális Paktum, Államadósság Auditálás, Igazságos Adózás, a víz-és csatornázási szolgáltatások közkézben tartása)

3.      JSC fellépés tekintettel a közelmúlt politikai fejleményeire (görög választások…)

4.      A JSC pozicionálása az Alternatív Csúcstalálkozón

5.      Egyéb ügyek

Az 5. Felforgató Fórumra (Subversive Forum) 2012. május 17-18-án került sor Zágrábban az első Balkán Fórum (BF) keretében. Összesen mintegy 40 európai haladó mozgalom aktivistái és agytrösztjei (Magyarországról TGM) gyűltek össze  és elemezték az aktuális társadalmi kérdéseket, azonosították a válság által kiváltott neuralgikus pontokat, a neoliberális gazdasági rend pusztító hatásait, illetve a demokrácia helyzetét ebben a régióban és végül meghatározták az ellenállás és a politikai cselekvés lehetséges útjait. Az l. BF kiemelt témái: társadalmi igazságosság, anti-neoliberális program, harc a közvagyon védelméért, gazdasági kapcsolatok, ipartalanítás, a munkások küzdelmei és a képviseleti demokrácia válsága. A 2. BF megrendezésére várhatóan 2013. május 12.-18. között kerül sor Zágrábban.

A négynaposra tervezett frankfurti „Blockupy” keretében a JSC két szemináriumot tartott a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) székházában, egyet a JSC tevékenységéről, egy másikat az Alternatív Csúcs megrendezésének feltételeiről. A tüntetéssorozat csúcspontját a 2012. május 19-re meghirdetett, a rendőrség által először nem engedélyezett, de a Legfelsőbb Bíróság döntése szerint mégis megtartható tömegfelvonulás és tiltakozó nagygyűlés jelentette mintegy 25 ezer fő részvételével. A tüntetés sokszínű, kreatív, igen látványos volt, békésen, nyugodtan zajlott óriási rendőri felügyelet kíséretében. A demonstráció végpontján rockzene-koncert és beszédek következtek görög, spanyol, francia, olasz és portugál aktivisták részéről. A beszédekben a megszorítások, a munkajogok csorbítása, a demokrácia, az EU politikájának elutasítása, a válság terheinek a munka oldalára történő áthárítása, a nemzetközi szolidaritás visszatérő elemek voltak. Összességében a Blockupy szervezői elégedettek voltak a rendezvényekkel, de kiemelték azt is, hogy a rendőrség többszáz  aktivistát letartóztatott. Frankfurtot végül is nem a civilek, hanem az 5 ezer főre becsült és 160 rendőrautóval, továbbá helikopterekkel is támogatott biztonsági erők blokkolták négy napon keresztül.

A JSC által támogatott akciókat/kampányokat a 2. JSC konferencia zárónyilatkozata tartalmazza, amelyekhez új javaslatként egy „Népbíróság” felállítása hangzott el. Ennek keretében a fiskális paktum elutasítását, a foglalkoztatás bővitését, az európai szintű minimálbér/minimáljövedelem/alapjövedelem biztosítását, a munkajogok előtérbe állítását tűznék napirendre.

A június 29-i megbeszélés délutáni programjának középpontjában az Alternatív Csúcs (ACS) előkészítése szerepelt. A kitűzött napirendben az alábbi kérdések szerepeltek:

1.      Felhívások konvergenciája, az erők egyesítése

2.      Az EMÚESZ visszhangja, reakciók
3.      Az ACS előkészítése, szervezői csoport létrehozása
4.      Egyéb kérdések

Az ACS jellegének, időpontjának és helyszínének meghatározása állt a délutáni vita  középpontjában. Megerősítést nyert, hogy az ACS nem helyettesíti az Európai Szociális Fórumot (ESZF-et), azonban szellemisége és célkitűzései megegyezik azzal. A politikusokhoz való viszonyt illetően egyértelmű, hogy az ACS-ben bár részt vehetnek a politikusok, de NEM KÉPVISELHETNEK bennünket. Folytatódik a platformunkkal egyetértő EUP képviselőkkel, egyénekkel és politikusokkal való együttműködés. Az ACS fő kérdései: a.) Növekedés jellege (esetleg nem növekedés?), b.) Ökológia,fenntartható fejlődés,  c.) Demokrácia, d.) Kapitalizmus válsága. Az ACS alapvető céljai közé tartozik, hogy a rendezvény nagy tömegeket vonzzon, részvételi jellegű legyen, a témákat közösen határozzák meg, gyakoroljon hatást a politikai erőviszonyok megváltoztatására. Az ACS erőteljes hangsúlyt helyez a mozgósításra, legalább 10-15 országban számít a rendezvény széleskörű propagalására,  illetve a résztvevők körének bővítésére.

Az ACS helyszínének és időpontjának meghatározása élénk vitát váltott ki. Többen érveltek amellett, hogy az ACS alapos előkészítéséhez hosszabb időre van szükség, s ezért arra csak 2013-ban kerüljön sor. Mások a korábbi megrendezés mellett érveltek. Utóbbiak úgy vélik, hogy az események felgyorsulása szükségessé teszi a gyorsabb cselekvést, nem szabad defenzíven hozzáállni. Sokan úgy látják, hogy nincs ellentmondás az ACS és a Firenze 10+10 között, annak elllenére, hogy az utóbbi rendezvény nem maga az ESZF. Végső döntés, hogy az ACS szervezésének azonnal el kell kezdődnie, fel kell használni a Firenze 10+10 november 8-11 közötti rendezvényét arra, hogy az ACS a szélesebb közvélemény elé lépjen. November 11-én Firenzében a szakszervezetek, a szociális mozgalmak erős, figyelemet keltő üzenettel fejezzék be a tanácskozást. Az ACS nulladik rendezvénye lesz tehát Firenzében, korlátozott (maximum 10) témával, míg az első ACS-re 2013-ban Görögországban (Athénban) kerülne sor. Firenze 10+10, benne az ACS előkészítésére 2012 szeptember 14-16. között Milánóba invitálták a résztvevő hálózatok és mozgalmak képviselőit. A Prágai Tavasz 2 Hálózat képviseletében Mirek Prokes (Cseh Szocfórum) vesz majd részt.

Felszólalásomban elmondtam, hogy a Prágai Tavasz 2 Hálózat támogatja az ACS megszervezését, szívesen részt veszünk mind a mozgósításban, mind a tematika kialakításában. Közép-és Kelet-Európa sajátosságai, történelmi tapasztalatai eddig kevés figyelmet kaptak. Fontosnak tartjuk a régió bemutatását, a szociális és munkajogok megnyírbálása (pl. a sztájkjog korlátozása)  elleni közös fellépést, a szélsőjobboldal előretörésének megállítását. Részünkről mind az ACS-t, mind a szociális fórumfolyamatot kiemelten kezeljük.

Tájékoztattam a résztvevőket arról, hogy az osztrák, a cseh és a magyar szociális fórummozgalmak jövő év tavaszán Karinthiában (Ausztria) regionális szociális fórumot terveznek, amelynek előkészítő megbeszélése Bécsben 2012. július 7-én lesz.

 
Linkek:
  •  
  •  
  •  
  •  

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük